Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DONATEURS

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij, hierna verder te noemen: Kookploeg Gent Solidair vzw.

Kookploeg Gent Solidair vzw is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) in België, opgericht in 2020.

Als donateur van Kookploeg Gent Solidair vzw kunt u kiezen om een eenmalige donatie te doen, of om maandelijks te steunen via een automatische afschrijving. Deze afschrijving verloopt via het rekeningnummer BE04 7360 7430 8431.

Dit bedrag wordt automatisch afgeschreven de 10de van de maand afgeschreven.
SEPA identificatienummer wordt asap aangevuld.

In het geval u kiest voor een maandelijkse afschrijving dan is het eenvoudig om uw donateurschap op te zeggen of te veranderen. Stuur een e-mail naar info@kookploegsolidair.be met daarin uw gegevens en uw vraag. U kunt ons ook bellen. Bij opzegging verwijderen wij uw gegevens uit de ledenadministratie.

In het geval ukiest voor een eenmalige donatie dan is er geen sprake van enige verplichting van uw kant. U hoeft dan ook niets te doen. We maken gebruik van de betalingsmodule van Mollie (Visa, Bancontact, etc).

Kookploeg Gent Solidair vzw
Slachthuisstraat 110/103
9000 Gent
ond.nr. BE761 393 778
onderneming vrij van btw

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

Donatieformulier:  middel om online een donatie te doen aan Kookploeg Gent Solidair vzw. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Kookploeg Gent Solidair vzw, een donatie doet aan Kookploeg Gent Solidair vzw.
Online doneren: het geven van geld door middel van een elektronische overboeking via de website van Kookploeg Gent Solidair vzw aan Kookploeg Gent Solidair vzw.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Kookploeg Gent Solidair vzw.
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Kookploeg Gent Solidair vzw behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 ARTIKEL 3. RECHTEN KOOKPLOEG GENT SOLIDAIR VZW

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Kookploeg Gent Solidair vzw.
 2. Kookploeg Gent Solidair vzw is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

 ARTIKEL 4. PLICHTEN KOOKPLOEG GENT SOLIDAIR VZW

 1. Kookploeg Gent Solidair vzw verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen. 
 2. Kookploeg Gent Solidair vzw neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web omgeving.
 3. Alle personen die namens Kookploeg Gent Solidair vzw bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

 ARTIKEL 5. PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

 1. Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 2. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 4. Kookploeg Gent Solidair vzw doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 5. De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

ARTIKEL 6. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Kookploeg Gent Solidair vzw verwerkt de door de gevende partij aan Kookploeg Gent Solidair vzw verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Kookploeg Gent Solidair vzw verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Kookploeg Gent Solidair vzw geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Kookploeg Gent Solidair vzw heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.  

 ARTIKEL 7. COOKIES

Kookploeg Gent Solidair vzw maakt gebruik van cookies op delen van haar website. Er worden bij het bezoek aan het deel waar de onderhavige donaties worden behandeld, geen cookies geplaatst door Kookploeg Gent Solidair vzw dan wel door enige andere partij.

 ARTIKEL 8. SLOTBEPALINGEN

 1. De disclaimer en het privacy statement die Kookploeg Gent Solidair vzw hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de burgerlijke rechtbank te Gent bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 3. Partijen verklaren voorts dat het Belgisch recht van toepassing is.