Privacybeleid – beknopte verklaring

Beknopte versie privacyverklaring Kookploeg Gent Solidair vzw

 Uw persoonsgegevens worden door Kookploeg Gent Solidair vzw, op basis van hieronder bepaalde rechtsgrond, verwerkt voor volgende doeleinden: 

  • het nakomen van de wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht, opmaak nominatieve lijst forfaitaire kostenvergoedingen, respecteren van de wettelijke grenzen voor toekenning kostenvergoedingen, … );
  • Het contacteren van en communiceren met vrijwilligers met het oog op en in het kader van de activiteiten van Kookploeg Gent Solidair vzw (uitvoering overeenkomst);
  • Het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers (uitvoering overeenkomst); 
  • Het versturen van nieuwsbrieven (toestemming betrokkene);
  • Mogelijk relatiebeheer naar vrijwilligers toe (beheer van sociale media, verjaardagen, …) (toestemming betrokkene);
  • Het ontvangen, doorvoeren of afleveren van giften van donateurs (toestemming betrokkene);
  • Het verwerken van bestellingen (uitvoering overeenkomst). 

De verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het het bereiken van de hierbovenvermelde doeleinden, met in ieder geval een maximale bewaartermijn (zie volledige privacyverklaring).

Met betrekking tot het doorgeven van gegevens gebeurt dit enkel aan derde partijen omwille van wettelijke verplichtingen of een gerechtvaardigd belang van Kookploeg Gent Solidair, dan wel voor het uitvoeren van hierboven vermelde doeleinden (zoals het IT-beheer vanwege Spinazie, als verwerker, ten behoeve van de activiteiten van Kookploeg Gent Solidair). In geen enkel geval worden gegevens doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie.

Bovendien zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Via info@kookploeggent.be kan u ons steeds vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.

Kookploeg Gent Solidair vzw (verwerkingsverantwoordelijke)
Slachthuisstraat 110 bus 103
9000 Gent
0472/81 48 64